Pomáháme městu

volební program ODS a osobností Přerova

Doprava

Ve spolupráci se státem a Olomouckým krajem prosadíme dokončení dálnice D1 a souvisejících komunikací.

Budeme bojovat za urychlenou výstavbu takzvaného průpichu města.

Prosadíme systém moderního řízení světelných křižovatek s cílem zvýšit plynulost dopravy a zlepšit průjezd městem.

Provedeme pasportizaci parkovací míst v centru s cílem najít další možné plochy k využití, jako se nám podařilo prosadit v Předmostí. Budeme hledat místo pro parkovací dům. Systém placení parkovného rozšíříme o moderní formy (SMS/aplikace v mobilním telefonu). Zlepšíme dopravní obslužnost pošty na náměstí TGM a to změnou formy způsobu parkování ze současné formy na parkovací hodiny.

Prosadíme projekt propojení jednotlivých místní části s centrem Přerova sítí cyklostezek a in-line stezek.

Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků.

Bezpečnost

Zvýšíme počet městských strážníků a zásadně změníme náplň práce městské policie. Strážníci nemají být pouhými výběrčími pokut za špatné parkování, ale především dbát na veřejný pořádek a bezpečnost občanů. Pracovníci městské policie budou lidem pomáhat s orientací ve městě, radit jim v nouzi a chránit je před obtěžujícím chováním.

Podpoříme smysluplný rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence.

Budeme rozvíjet městský varovný systém zajišťující včasnou a přesnou informovanost občanů při ohrožení živelnými pohromami a průmyslovými haváriemi.

Zdravotnictví

Budeme usilovat o posílení pracoviště krajské zdravotnické záchranné služby o další sanitní vůz s posádkou, aby se obyvatelům Přerova v případě potřeby dostalo rychlejší pomoci.

Ve spolupráci se Českou stomatologickou komorou budeme iniciovat vznik zubní pohotovosti v Přerově, která by ošetřovala pacienty v nouzi i v odpoledních a večerních hodinách.

Veřejný prostor

Prosadíme systém koordinace stavebních prací ve městě, aby nedocházelo k jejich kumulaci s vážnými dopady na průjezdnost a průchodnost centra Přerova i místních částí.

Navážeme na naši práci z volebního období 2010 – 2014 a ve spolupráci s Povodím Moravy prosadíme dobudování protipovodňových opatření, která by město chránila před velkou vodou.

Okolí vlakového nádraží dáme důstojnou podobu, aby bylo opravdovou vstupní branou do města a nikoliv vyloučenou lokalitou.

Zvýšíme atraktivitu Přerova pro turisty projektem Mamutov, který bude unikátním vzdělávacím, zábavním, relaxačním a sportovním centrem. Kvůli minimalizaci dopadu na městský rozpočet bude nutné získat podporu z vhodného dotačního titulu.

Podpoříme podnikatele, kteří budou chtít oživit centrum Přerova otevřením nových provozoven. Vzniknou tak nová pracovní místa a občané získají lepší služby.

Důležitá místa v Přerově pokryjeme signálem wi-fi. Týká se to nejen frekventovaných míst v centru a u nádraží, ale také v Michalově a na Laguně. Na vhodná místa pořídíme wi-fi lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů a tabletů.

Podpoříme projekty využití přerovského letiště s cílem nabídnout vhodné příležitosti pro místní podnikatele a získat pro občany pracovní příležitosti.

Prosadíme projekt Staré rybníky – Předmostí zahrnující vznik nové klidové zóny nejen pro rybáře.

Zvýšíme frekvenci přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad, aby je mohli využívat skutečně všichni občané.

Zajistíme nové plochy pro stavbu rodinných a bytových domů.

Obnovíme městské dotace na technickou infrastrukturu pro nově budované rodinné domy.

Budeme pokračovat v regeneraci panelových sídlišť.

Péče o seniory

Prosadíme zřízení koordinátora pro seniory při Magistrátu města Přerova. Jeho úkolem bude komunikovat se seniory a hledat koncepční řešení jejich specifických starostí.

Vybudujeme denní stacionář pro seniory, který odlehčí rodinám pečujícím celodenně o své nejstarší členy. Zajistíme také lepší terénní péči o seniory, kteří žijí samostatně a nemohou se spoléhat na pravidelnou pomoc svých příbuzných.

Zásadně rozšíříme nabídku kulturních programů pro seniory a možností cestovat za poznáním do okolí Přerova. Podpoříme pořádání akcí, na nichž se setkávají příslušníci všech generací.

Prosadíme rozšíření přerovského domova pro seniory o nově vybudovaný pavilon G.

Školství

Zavedeme systém do péče o majetek škol a školek a vypracujeme investiční plán s cílem zlepšit prostředí, ve kterém každodenně pobývají naše děti.

Podpoříme spolupráci mateřských a základních škol s knihovnou a středisky volného času Atlas a Bios za účelem organizování společných akcí a sdílení vhodných prostor.

Zrušením centrálních nákupů uvolníme ruce vedení mateřských a základních škol a umožníme jim pořizovat potřebné věci skutečně efektivně.

Organizačně a administrativně podpoříme školy v čerpání peněz z národních a evropských zdrojů.

Podpoříme vznik centra pro celoživotní vzdělávání a další rozvoj ve spolupráci s Městskou knihovnou.

Nastavíme systém dlouhodobé a pravidelné podpory činnosti spolků, zájmových sdružení a jednotlivců.

Sport a kultura

Zvýšíme množství peněz určených pro grantové systémy pro sport a kulturu a zjednodušíme administrativu projektů.

Podpoříme aktivity všech věkových skupin od mládeže až po seniorské kategorie a umožníme, aby granty mohly nově sloužit i k úhradě nákladů třeba i na trenéry.

Zatraktivníme městské trhy a zvýšíme počet akcí pořádaných venku včetně vánočních trhů a dalších akcí.

Podpoříme sportování veřejnosti akcemi, které přivedou k rekreačnímu sportu další zájemce

Zasadíme se o vybudování nové víceúčelové haly.

Zavedeme víceleté granty pro nejzajímavější kulturní a sportovní aktivity ve městě.

Moderní správa města a magistrát

Zasadíme se o zřízení „jednoho místa“ kde občané mohou vyřídit vše potřebné.

Budeme klást důraz na investice do místních částí Přerova včetně menší investičních akcí, které mohou s minimálními náklady zásadně proměnit kvalitu života jejich obyvatel.

Budeme podporovat všechny spolky a neziskové organizace pomáhající handicapovaným.

Budeme včas občany informovat o všech připravovaných uzavírkách, opravách a stavbách ve městě.

Zachováme Přerovské listy jako měsíčník poskytující klíčové informace ze všech oblastí života ve městě.

Majetek

Zefektivníme systém s nakládáním s bytovým fondem města a postupně provedeme jeho opravu.

Budeme efektivně spravovat městský majetek. Skutečně nepotřebný majetek město prodá a utržené finanční prostředky využije zpět na opravy vlastního majetku.

Rozhodneme o budoucím využití bývalého hotelu Strojař a zahájíme práce realizaci projektu, který bude sloužit obyvatelům města.

Budeme důsledně vymáhat dluhy od neplatičů nájemného a dalších dlužníků města.

Budeme mnohem více využívat národní a evropské dotační tituly pro rozvoj města.

Energetika

Najdeme takové řešení vytápění města, které bude výhodné pro obyvatele města a co nejméně zatíží životní prostředí.

Najdeme takové řešení likvidace komunálního odpadu, aby Přerov dodržel zákaz jeho skládkování, který začne platit v roce 2025.

Nevíte, jak přesně postupovat při vyplňování volebního lístku? Podívejte se na náš návod, jak volit kandidátku Pomáháme městu.

Naši kandidáti

1. Michal Zácha, 40 let
živnostník, předseda kontrolního výboru zastupitelstva města
člen ODS

2. Marek Dostál, 51 let
jednatel společnosti, zastupitel města
člen ODS

3. Mgr. Petr Kouba, 46 let
středoškolský učitel, zastupitel města
člen ODS

4. Igor Kraicz, 52 let
živnostník
člen ODS

5. Daniela Jasová, 31 let
státní zaměstnankyně
nezávislá kandidátka

6. Roman Tomeček, 44 let
obchodní manažer
člen ODS

7. Petr Kopřiva, 26 let
student, vedoucí rybářské stráže MO ČRS Přerov
člen ODS

8. Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., 32 let
vědec, angažovaný občan, sokol a loutkář
nezávislý kandidát

9. Mgr. Petr Caletka, 29 let
právník, fotbalový rozhodčí profesionálních soutěží
člen ODS

10. Lubomír Dostál, 53 let
kreslíř
nezávislý kandidát

11. Rudolf Gerža, 55 let
jednatel společnosti
člen ODS

12. MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA, 40 let
primář operačních sálů, lékař záchranné služby
nezávislý kandidát

13. Ing. Lubomír Svoboda, 57 let
živnostník, manažer volejbalového klubu
nezávislý kandidát

14. Ivo Velička, 31 let
živnostník
člen ODS

15. Mgr. Jaroslav Hýzl, 49 let
živnostník, ironman, vedoucí plavecké školy
nezávislý kandidát

16. Stanislav Žalud, 64 let
školní manažer
člen ODS

17. Ing. Petr Doseděl, 53 let
přednosta odborné správy OŘ Olomouc, SŽDC
člen ODS

18. Mgr. Dagmar Bouchalová, 45 let
učitelka, vedoucí dětského folklorního souboru Trávníček
nezávislá kandidátka

19. Petr Stržínek, 32 let
jednatel společnosti
člen ODS

20. MUDr. Vladimír Vosmanský, 63 let
praktický lékař
člen ODS

21. Zdeněk Hilbert, 48 let
manažer rozvojových projektů obcí, principál Divadla Dostavník
člen ODS

22. Lubomír Korytko, 50 let
manažer sportovního areálu FK Kozlovice
nezávislý kandidát

23. Bc. Jitka Stoklásková, 44 let
sociální pedagožka a manažerka volnočasových aktivit
nezávislá kandidátka

24. Ing. David Gerža, 26 let
technik
člen ODS

25. Mgr. Robert Pavlíček, 43 let
živnostník
nezávislý kandidát

26. Ing. Martina Smékalová, 35 let
projektová manažerka
člen ODS

27. Robert Rozsypal, 39 let
obchodní zástupce
nezávislý kandidát

28. Mgr. Veronika Šmotková Kraiczová, 26 let
vědecká pracovnice
členka ODS

29. Filip Horák, 43 let
živnostník
člen ODS

30. Ing. Michal Špalek, 46 let
logistický manažer
člen ODS

31. Michal Bukáček, 34 let
jednatel společnosti
nezávislý kandidát

32. Ing. Jarmila Wagnerová, 52 let
ředitelka drážního úřadu Olomouc
členka ODS

33. Jakub Cimbálník, 24 let
obchodní zástupce
člen ODS

34. Vladimír Hradňanský, 60 let
živnostník
člen ODS

35. Vladislav Zatloukal, 31 let
živnostník
člen ODS

Share This