Vyberte stránku

Doprava

DOPRAVA NADÁLE ZŮSTÁVÁ NAŠÍ PRIORITOU.

DÁLNIČNÍ OBCHVAT, PRŮPICH, PARKOVÁNÍ A POKRAČOVÁNÍ V OBNOVĚ CHODNÍKŮ A CEST VE VLASTNICTVÍ MĚSTA, BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK.

Dálniční obchvat – Prioritou nadále zůstává výstavba dálničního obchvatu města. Navážeme na práci, kterou jsme v dané oblasti dělali a pořád děláme k úspěšnému

výsledku.

Průtah  – spolupráce s ŘSD na jeho dostavbě a koordinaci tak, aby měl co největší pozitivní vliv na dopravu ve městě.

 

Opravy komunikací – V uplynulých letech jsme se taktéž zaměřili na řešení stavu komunikací ve vlastnictví města. Investice do těchto oprav výrazně vzrostly jak u chodníků, tak i cest. Tak se nám podařilo v uplynulém volebním období obnovit cca 35 tisíc metrů  čtverečních chodníků a obdobné množství cest. Navýšení investic

Parkování – parkovací dům v nám již dnes vytipovaných lokalitách a zvýšení parkovacích kapacit s ohledem na co nejmenší úbytek zelených ploch a obnova a rozšíření parkovacích ploch formou zasakování.

Cyklostezky – účelné propojení stávajících úseků cyklostezek budováním dalších úseků.

Bydlení

MĚSTO TVOŘÍ OBYVATELÉ A TI MAJÍ PRÁVO NA DŮSTOJNÉ BYDLENÍ. JEDNOU Z CEST JE VYUŽITÍ SOUČASNÝCH KAPACIT NEOBYVATELNÝCH BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA K JEJICH OBNOVĚ. TO JE ALTERNATIVA KE KOMERČNÍM PROJEKTŮM, A HLAVNĚ FINANČNĚ DOSTUPNÁ CESTA PRO OBYVATELE MĚSTA.

Obnova stávajících bytů – v uplynulém volebním období jsme se zaměřili na obnovu neobyvatelných bytů. Z celkem cca 150 bytů v lukrativních lokalitách je cca třetina již opravena a dána k dispozici obyvatelům města. V následujícím období chceme v tomto trendu pokračovat.

Podpora komerčních projektů – již dnes víme o 7 komerčních projektech v různých stádiích rozpracovanosti zaměřených na bydlení. Vždy v těchto případech je nutná spolupráce města. Podpora města je znát na zvyšujícím se počtu těchto investorů v našem městě.

Strojař – tato budova má obrovský potenciál na trhu s byty. V současné době jednáme s několika zájemci o převod a vybudování bytů. Pokud se však nepodaří zajistit garanci vybudování bytů, je alternativou investice městem.

Individuální výstavba – město disponuje několika lokalitami pro individuální výstavbu. Tuto chceme podpořit navrácením dotačního programu Podpora výstavby infrastruktury.

Zeleň

STROMY JSOU PLÍCEMI TÉTO ZEMĚ A HODLÁME ZAJISTIT JEJICH VÝSADBU V ŠIROKÉM CENTRU MĚSTA.

Stromy v centru – největším problémem umísťování stromů v centru je hustá síť inženýrských sítí. Z tohoto důvodu byl námi zadán koncepční materiál stanovení ploch v širokém centru města pro umístění stromů – Sídelní zeleň. Dnes již z dílčích výsledků víme, že i náměstí TGM může poskytnout několik menších ploch vhodných pro umístění stromů a obnovu stávajících hlohů za stromy poskytující více stínu.

Péče o stromy – vypracovali jsme Pasport zeleně, který posuzuje zdravotní stav všech stromů na území města Přerova včetně návrhů na jejich následnou péči. Hlavním důvodem však je posouzení stavu stromů z důvodu bezpečnosti obyvatel města.

Obnova zeleně – k obnově zeleně v případě jejího špatného stavu dochází jen v  nejnutnějších případech a již celé stávající volební období držíme trend za jeden nemocný strom vysadit tři zdravé. Takto jsme již v tomto volebním období vysadili 950 nových stromů a tento trend budeme navyšovat i díky koncepčnímu materiálu “ Sídelní zeleň – umístění stromů v širším centru”.

Zeleň ve městě – zeleň nejsou pouze stromy. Poslední tři roky jsme se zaměřili na výsadbu letniček, cibulovin a trvalek, které dotvářejí veřejný prostor. Každým rokem se takto zkrášlené plochy rozšiřují v násobcích. V tomto trendu budeme i nadále pokračovat.

Michalov – je samostatnou kapitolou v údržbě zeleně a celého prostoru. Po obnově zeleně, mlatových cest, kašny, rozária a plastik chceme nadále zvelebovat tento prostor a vrcholem bude rok 2024, kdy park bude mít významné výročí svého založení.

Finance a majetek

ODPOVĚDNÁ SPRÁVA MAJETKU VE VŠECH JEJÍCH HLEDISCÍCH JE NAŠÍ DALŠÍ PRIORITOU. SÍDLIŠTĚ, KTERÁ SE LÉTA NEZMĚNILA POTŘEBUJÍ NAŠÍ PÉČI. A PARK NA NÁM. SVOBODY VOLÁ PO OBNOVĚ JIŽ LÉTA. TO JSOU NAŠE PRIORITY V TÉTO OBLASTI.

Obnova sídlišť – jsou připraveny projekty sídliště Budovatelů a Dvořákova. Co však sídliště Jižní čtvrť? Jsme připraveni s tím něco udělat. Již v letošním roce započne rekonstrukce stávajících inženýrských sítí správci těchto sítí, které jsou nutné pro obnovu cest a parkování. Dětské hřiště v této lokalitě je rovněž prioritou.

Park nám.Svobody – zpracovali jsme studii obnovy tohoto parku tak, aby tento park znovu důstojně sloužil široké veřejnosti. Obnova cest a osvětlení. Údržba zeleně a její doplnění. Obnova mobiliáře a umístění dětských herních prvků. To je náš plán.

Dětská hřiště – nehodláme se smířit pouze s údržbou stávajících dětských hřišť. Našim záměrem je vybudování nových.

Psí hřiště – k již realizovanému hřišti u parku Michalov hodláme vybudovat další v lokalitě Předmostí, bývalá cihelna a ve spolupráci s občany vytipovat a realizovat třetí psí hřiště.

Kultura a vyžití

KULTURNÍ DĚNÍ DO ŽIVOTA KAŽDÉHO ČLOVĚKA NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. VČETNĚ VHODNÉHO PROSTORU PRO KULTURU. VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO PŘÍRODNÍHO AMFITEÁTRU PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ, DIVADEL A STÁLÉHO LETNÍHO KINA JE NAŠÍ DALŠÍ PRIORITOU.

Multifunkční přírodní amfiteátr – z předchozích dob našeho pořádání letního kina víme o úspěšnosti a oblibě mezi občany města. Stálé letní kino však v Přerově chybí. Taktéž kapacitně větší prostor pro pořádání letních koncertů a divadelních představení.

 

 

Letní festival – chceme se inspirovat Holešovem, kde léta úspěšně funguje projekt “Holešovská regata”. Co říkáte, nezasloužil by si Přerov obdobnou akci?

Vyhlídkový vláček – V Michalově před mnoha lety fungovala dětská železnice. My bychom se chtěli inspirovat tímto konceptem a to formou silničního vyhlídkového vláčku, který by svými stanicemi propojil Michalov a Lagunu a byl v provozu v letních měsících.

Vánoční trhy – ty by měly být vyvrcholením celého roku jak po vizuální, tak dramaturgické stránce. Podpora místních podnikatelů při této akci je samozřejmostí.

Sport

NAŠÍ DALŠÍ PRIORITOU JE PŘINÉST SPORT CO NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI. AŤ FORMOU NOVÝCH SPORTOVIŠŤ, BUDOVÁNÍM WORKOUTOVÝCH HŘIŠŤ, TAK STAVBOU NOVÉ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY JAKO ALTERNATIVY KE KOMERČNÍM OBJEKTŮM.

Multifunkční sportovní hala – dnes je v Přerově několik sportovních areálů a sportovních hal. Jako alternativu ke komerčním projektům hodláme vybudovat sportovní halu na pozemcích města.

Workoutová hřiště – obliba těchto forem sportu neustále roste. Několika hřišti již město disponuje, další jsou již v realizaci nebo se připravují.

Skateparkový areál – nynější areál u Laguny již neodpovídá současným trendům tohoto sportu. Hodláme vybudovat nový moderní areál vhodný pro skate, koloběžky i in-line.

Zdvojnásobíme podporu sportovních klubů. 

Školní hřiště – hodláme zachovat model zpřístupnění školních hřišť ve vyhrazených časech veřejnosti.

Bezpečnost a pořádek

OBLÍBENÉ HESLO POLITIKŮ “ JSME TU PRO VŠECHNY” PRO NÁS NEPLATÍ. JSME A BUDEME TU PRO TY, CO DODRŽUJÍ PRAVIDLA. AŤ JE TO V MĚSTSKÝCH BYTECH, NA BAZÉNĚ ČI NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ.

Dodržování pravidel v městských bytech – prosadili jsme pravidla pronajímání městských bytů, kdy s ohledem na dodržování pravidel spojených s užíváním bytu uzavíráme nejprve smlouvu na 3 měsíce, při bezproblémovosti pak na půl roku a poté max rok. “Neplníš – nebydlíš”. Navíc využíváme čím dál častěji formy platby zvláštního příjemce. Ten spočívá v zablokování státem poskytovaných finančních prostředků pro účely platby za nájem a energie, čímž snižujeme výrazně dluh vůči městu.

Dodržování pořádku – Budeme vynucovat dodržování pořádku a pravidel na území celého města Přerova všemi bez rozdílu. 

Dobrovolní hasiči a MP – nejen IZS napomáhá bezpečnosti v našem městě. I dobrovolní hasiči a Městská policie Přerov se již opakovaně zasloužili v krizových situacích o jejich řešení. A k jejich činnosti je potřeba mít odpovídající techniku. Zastaralá technika nemůže odpovídajícím způsobem ochránit. Její obnova a modernizace je naší další prioritou.

Zdravotnictví

ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE PŘEDEVŠÍM. DOSTUPNÁ ZUBNÍ PÉČE I POHOTOVOST.

Zubní ambulance – podpoříme zřízení další zubní ordinace pro péči o zdraví občanů, včetně pohotovostní péče.

 AED defibrilátory na důležitá místa. 

Zřízení stipendijního programu pro mediky z oboru stomatologie. 

Share This